KD 綜合翻空

By | 2018-11-05

一般來說,股價是上昇趨勢時,K 值會大於D值,反之,當價格呈現下跌趨勢時,D值會大於K值,KD綜合分數,就是計算了短中長七種不同天期的KD值,然後如果其中有五個以上K值小於D值,那就代表現在是空頭市場的機率比較大。

根據這樣邏輯寫的腳本如下:

setbackbar(60);
input: Length1(5),Length2(9),Length3(14),length4(20),length5(30),length6(40),length7(60), RSVt(3), Kt(3);
variable: rsv1(0), k1(0), d1(0);
variable: rsv2(0), k2(0), d2(0);
variable: rsv3(0), k3(0), d3(0);
variable: rsv4(0), k4(0), d4(0);
variable: rsv5(0), k5(0), d5(0);
variable: rsv6(0), k6(0), d6(0);
variable: rsv7(0), k7(0), d7(0);

Stochastic(Length1, RSVt, Kt, rsv1, k1, d1);
Stochastic(Length2, RSVt, Kt, rsv2, k2, d2);
Stochastic(Length3, RSVt, Kt, rsv3, k3, d3);
Stochastic(Length4, RSVt, Kt, rsv4, k4, d4);
Stochastic(Length5, RSVt, Kt, rsv5, k5, d5);
Stochastic(Length6, RSVt, Kt, rsv6, k6, d6);
Stochastic(Length7, RSVt, Kt, rsv7, k7, d7);
variable:count(0);
count=0;
if k1<d1 then count=count+1;
if k2<d2 then count=count+1;
if k3<d3 then count=count+1;
if k4<d4 then count=count+1;
if k5<d5 then count=count+1;
if k6<d6 then count=count+1;
if k7<d7 then count=count+1;
if count >=5 then value1=1
else value1=-1;

if value1 crosses over 0 then ret=1;

這樣的訊號在空頭市場是有接近三分之二的機率會對,所以如果市道不好,持有的基金出現這樣的訊號,就要提高警覺。

 

回應